O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV
AOP - povinnosť absolvovať 1x za 5 rokov k dátumu platnosti osvedčenia

Dátum konania:27. 01. 2023 - 27. 01. 2023
Miesto konania:Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25, Zvolen
Počet hodín:8
Cena:65,- €
Cieľová skupina:Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických a potrebujú aktualizáciu svojich osvedčení (každých 5 rokov). Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Registrácia:mailom, telefonicky, osobne
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné
Lektor:Ing.Mgr.I.Trčka, DiS
Na objednávku:áno

Typ:Seminár
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania:začiatok od 7,oo hod
podrobnejšie v pozvánke
Popis:Elektrikárov informovať o novinkách z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem. Upresniť poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa.

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
forma úhrady : faktúra (prosíme zaslať fakturačné údaje), alebo v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke AOP a priezvisko
Ďalšie organizačné informácie sú uvedené v pozvánke resp. poskytneme v AVZV
Spôsob ukončenia:PRE odborné spôsobilosti – AOP v období mimoriadneho stavu nasledovné INFO:
zo dňa 04.04.2020 je účinný zákon 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý sa dotkol aj zákona 124/2006 Z. z. v znení n. p. o BOZP, citácia:
§ 39i
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (3)Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú.
Lehoty podľa § 11 ods. 12 a 13, § 16 ods. 6 a 8, § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10, ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
* Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z.)
V čase krízovej situácie lekári neposudzujú zdravotnú spôsobilosť na prácu a nevykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, u fyzických osôb -podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.
V čase krízovej situácie sa zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z. Čestné vyhlásenie sa musí nahradiť lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.
Profil absolventa:Uchádzač na zaradenie do výchovno vzdelávacej aktivity musí mať platné osvedčenie.
 
Prílohy:.AOP POZVANKA_n.PDF
AOP Prihlaska.docx
Lekar posudok FO - podnikatel.pdf
Lekar posudok zamestnavatel.pdf
lNapln lekar PP.pdf
lPoziadavky platnost LP__platn_osv.pdf

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa:
 

Ďalšie termíny

Miesto konania kurzuTermín
Lučenec15. 2. 2023
Zvolen10. 3. 2023
Zvolen21. 4. 2023