O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
Základný kurz

Dátum konania:17. 05. 2023 - 19. 05. 2023
Miesto konania:AV Novohrad, Partizánska 17, Lučenec
Počet hodín:27 hodín
Cena:145,-€
Cieľová skupina:Pracovníci, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Registrácia:Priebežne
Zľavy:žiadne
Lektor:Ing.Pavol Lauko, Rudolf Kováčik
Na objednávku:áno

Typ:Kurz
Požadované vzdelanie:Stredoškolské vzdelanie bez maturity
Vydané osvedčenia:Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Akreditácia:Národný inšpektorát práce

Dni a časy konania: streda, štvrtok, piatok od 8.30 hod. - do 16.00 hod.
Popis:Cieľ: Pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok. Upresniť základné poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy a ostatným technickým predpisom a normám venovať pozornosť podľa zloženia poslucháčov kurzu a podľa požiadaviek objednávateľa. Kurz sa zameriava na výklad elektrotechnických noriem, elektrotechnických predpisov, bezpečnostných predpisov pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a súvisiacich zákonov, vyhlášok potrebných pre pracovníkov, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Predpokladaný prínos vidíme vo zvýšení kvalifikácie frekventantov kurzu, ktorí pracujú na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Ide o zariadenia, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobených schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie života a zdravia pracovníkov a škody na majetku v značnom rozsahu.
Organizácia kurzu: §21
Popis: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu stanovených § 21 - 23 podľa Vyhlášky Ministerstva práce socialnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. a v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení prílohy č. 2 DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
Spôsob ukončenia:Skúška pozostáva z časti písomnej a ústnej. Celkové hodnotenie vedomostí účastníka vykoná skúšobná komisia jedným z dvoch hodnotiacich stupňov vedomostí : „VYHOVEL“ alebo „NEVYHOVEL“
Profil absolventa:Uchádzač na zaradenie do výchovno vzdelávacej aktivity musí mať odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie, fotokópie priložiť) a príslušnú dĺžku praxe pre každý stupeň odbornej spôsobilosti v súlade so znením vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. §21 až §23 , doklad o odbornej praxi, potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov o zdravotnej spôsobilosti.
 
Prílohy:Lekársky posudok SZČO.doc
Lekársky posudok zamestnanec.doc
Pozvánka elektro 2023 ZK.doc
Prihláška elektro.doc

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: