O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvoNajbližší termínMiesto konania
Daň z pridanej hodnoty v praxi
Financovanie sociálnych služieb
Daň z pridanej hodnoty - daňová kontrola
Práca mzdovej účtovníčky v poslednom kvartáli 2010.
Príprava na zásadné zmeny v roku 2011.
Novely zákonov a ich praktická aplikácia pri spracovaní miezd.
Zákonník práce – úplné znenie
Podvojné účtovníctvo
Základy účtovníctva pre prax vo firme
Sociálny fond a sociálna politika podniku
Daň z príjmov zo závislej činnosti
Zákon o DPH
Pokladňa, vedenie pokladničnej agendy vo firme a účtovanie s tým súvisiace
Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, evidencia preddavkov, miezd a transfer do finančného účtovníctva
Najčastejšie otázky z oblasti pracovného práva aplikovaného pri výkone prác vo verejnom záujme
SUPERVÍZIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Konsolidácia účtovnej závierky Vyššieho územného celku
DLHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK. ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2011 a zmeny od 1.1.2012
Personálna práca a odmeňovanie v školstve
Finančný manažment pre nefinančníkov
Ochranné prvky bankoviek
ZDAŇOVANIE PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB ZA ROK 2012, DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2012 A DAŇOVÉ AKTUALITY 2013
Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010
Novela Zákonníka práce
Právne minimum personalistu - mzdára
Mzdové účtovníctvo
Skladová evidencia a účtovanie zásob
Prehľad peňažných tokov ako súčasť poznámok (Cash Flow Statement)
Účtovné a daňové odpisovanie majetku v zmysle novelizovaných predpisov
Právne minimum personalistu – mzdára II.
Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1.1.2011
Zmeny v sociálnom poistení
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2012
Účtovná dokumentácia a nakladanie s majetkom v praxi
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ORGANIZÁCIÁCH A FIRMÁCH
Ekonomické aplikácie v MS EXCEL
DAŇ Z PRÍJMOV
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
novela Zákonníka práce účinná od 1.4.2011
Hotovostné pokladničné operácie
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE RO A PO ZRIADENÉ OBCOU, VÚC V ROKU 2012
Daň z príjmov právnickej osoby – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011
LAST MINUTE pre problémové ročné zúčtovanie dane a daňové priznanie typu "A a B" okrem SZČO
Veľká novela Zákonníka práce
ÚČTOVNÍCTVO A DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikateľov účtujúcich v sústave PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Transformácia účtovných sústav pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné a opačne a zmena spôsobu uplatňovania daňových výdavkov u fyzickej osoby podnikateľa
DPH V PRAXI -
po účinnosti záväzného výkladu rady EÚ
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.10.2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011
Daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2011- Ročné zúčtovanie
DAŇ Z PRÍJMOV PO V ROKU 2012
DAŇOVÝ PORIADOK od 01.01.2012
Daňové príznanie kdani z príjmov FO a PO za rok 2012
ZÁKON O RODINE - (Zákon č. 36/2005 Z.z.)
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Postupy účtovania v bytových družstvách
Práca mzdovej účtovníčky po skončení roku 2011
Majetok spoločnosti, odpisovanie a daň z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2011
Účtovná závierka podnikateľov za rok 2012. Registre účtovných závierok od roku 2013
Daň z príjmov zo závislej činnosti a ročné zúčtovanie za rok 2011
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2011
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ,
ROČNÝ VÝKAZ PRE UPSVAR ZA ROK 2011
A
ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV,
SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ OD 1.1.2012
ROČNÉ ZÚčTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZÁKONNÍK PRÁCE - prvé skúsenosti po novelách v roku 2011 - konzultačný seminár, judiktúra a príklady z praxe
Zákon o používaní elektronických registračných pokladníc č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2012
Daňové príznanie k dani z príjmov za rok 2011- Žilina
Hotel Slovakia,1.2.2012 o 9.00 hod.
JUDr. Oľga Groszová, lektor
Daň z príjmov FO za rok 2012
Daň z pridanej hodnoty-novelizácia k 1.1.2012,zavedenie elektronickej komunikácie platiteľa so správcom dane
OTÁZKY A ODPOVEDE –
AKTUALITY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Aktuálne otázky účtovania správy bytov a nebytových priestorov v pôsobnosti bytových družstiev
Daň z pridanej hodnoty
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2012 (FO+PO)
INTRASTAT
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov v roku 2012
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2012 a ČAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012
Nový Zákonník práce a súvisiace predpisy v roku 2013
Základy účtovníctva pre prax vo firme
NOVELA ZÁKONA O DPH od 1.10.2012
ZAČÍNA SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK Z POHĽADU BOZP
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty
Novelizácia DPH
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie a likvidácia CP
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, II.pilieri dôchodkového sporenia, zdaňovaní príjmov a v Zákonníku práce pri spracovaní miezd od 1.1.2013
NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Dôsledná a podrobná príprava mzdových účtovníkov a personalistov na rok 2013
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 - príprava daňového priznania
Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013, Zmeny platné od 1. 1. 2013
Zákonník práce v roku 2013
+
ukončenie roka 2012
DAŇ Z PRÍJMOV V ROKU 2012 – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Zákonník práce v roku 2013
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 - príprava na ročné zúčtovanie
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 fyzické a právnické osoby
Daň z príjmov - daňové priznanie za rod 2013 FO+PO
7.2.2014
Hotel Slovakia, Žilina
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
Daňové priznanie fyzickej osoby a daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Práva a povinnosti zdaniteľných osôb po účinnosti novely zákona o DPH č. 246/2012 Z. z. a jej aplikácia v praxi
Daň z príjmov fyzickej osoby a daň zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012
Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2012
Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013
Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012
Účtovná závierka 2012 v účtovných jednotkách v podvojnom účtovníctve
Dodanie tovaru - praktikum
Dodanie služby - praktikum
Fyzická osoba a špecifiká jej dane z príjmov praktikum
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
Majetok spoločnosti a zmeny v odpisovaní majetku v roku 2012
Reklama z účtovného a daňového hľadiska
Účtovníctvo vo výrobnej spoločnosti - vybrané problémy
Seminár DPH
Seminár pre mzdové účtovníčky
Podvojné účtovníctvo a dane
1.3.2013
Mzdy a personalistika
6.3.2013
Jednoduché účtovníctvo a daňové minimum
6.3.2013
Základy podvojného účtovníctva
6.3.2013
Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2013
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V ROKU 2013
SEMINÁR K DANI Z PRIDANEJ HODNOTY – ČO MUSÍTE VEDIEŤ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY – čo musíte vedieť
Praktický seminár
k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
Práca s PC
SOCIÁLNY FOND A SOCIÁLNA POLITIKA
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA
NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2014, NAJČASTEJŠIE OTÁZKY Z PRAXE
Praktický seminár k zákonu č.122/2013 o ochrane osobných údajov
(alebo ....ako ste už ďaleko? )
Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2014.
Koniec roka 2013 z pohľadu DPH
Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 - príprava na ročné zúčtovanie
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013
Ukončenie roka 2013 a začiatok roka 2014 v mzdovej a personálnej oblasti
Zákon o dani z pridanej hodnoty v roku 2014
ODBORNÁ SPRÁVA KLASICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV - archivácia a registratúra v súlade s platnou legislatívou.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014
Daňová a účtovná závierka roka 2014 a významné zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2015
Finišujeme s ročným zúčtovaním dane a DP A za rok 2014
kurz PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO